نام لاتین آن Galvanized Barbed می باشد.
شرکت حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است و نماینده مستقیم پخش چندین کارخانه ایرانی بصورت عمده و خرد می باشد.
سیم خاردارگالوانیزه می تواند سرد (زنگ می زند) و یا گرم باشد.امروزه غالب کارخانه های داخلی فقط سیم خار دار گرم تولید می کنند. سیم خاردارهای چینی می توانند گرم یا سرد باشد.
سیم خار دارها بطور کلی به دو نوع خطی و حلقوی تقسیم می شوند:
-سیم خار دار خطی:

khardar2 khardar1

در نوع چینی هر کلاف آن 25 کیلوگرم و در نوع ایرانی هر کلاف باید وزن شود.وزن هر کلاف ایرانی بین 20 تا 25 کیلو گرم است.
سیم خار دار از دو سیم به هم تابیده شده اصلی تشکیل شده است که این سیم ها ضخامت2 یا 2/5  میلیمتر دارند.خارهای سیم خار دار ضخامت 2 میلیمتر دارند.در این نوع سیم خار دار هر 9الی 10 متر طول یک کیلو گرم وزن دارد.

khardar5


برخی از مشتریان دو لایه سیم مستقیم را سیم 2 میلیمتری انتخاب می کنند. در این حالت هر 11 متر طول حدودا"یک کیلو گرم می شود.
-جدیدا"برخی مشتریان بجای خار ترجیح می دهند که سیم خار دار تیغ داشته باشد.
تیغ از ورق تیز تشکیل شده است.

khardar6


سیم خار دار حلقوی:

این نوع سیم خاردارها غالبا"گرم هستند.نوع چینی و ایرانی دارند. هر کدام نوع خار دار و تیغی دارند. در این نوع سیم خاردار بست هایی از باز شدن سیم خاردار بصورت خطی جلوگیری می کنند و بصورت حلقه حلقه باز می شود.

khardar3 khardar4

سیم خار دار حلقوی دو قطر دارد.منظور از قطر- قطر دایره حلقه است.- سیم خار دار های حلقوی با قطرهای 60 سانت و 90 سانت می باشند.هر کلاف سیم خاردار حلقوی با قطر 60 سانت 10 متر طول باز می شود.هر کلاف سیم خاردار حلقوی با قطر 90 سانت 15 متر طول باز می شود.