alak-sazi

این توری ها تماما"وارداتی هستند.
شرکت حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است .
مش های الک سازی بر حسب چشمه خود دسته بندی می شوند. این توری ها تماما 30 متر طول دارند. فروش این توری ها بر اساس متر مربع صورت می گیرد .سایز وارداتی آنها عمدتا": 75 و90و 100 و 120 سانت می باشد.ضخامت سیمی که توری با آن بافته می شود و دقت کارخانه تولید کننده در اندازه بودن چشمه ها دو عامل اساسی در تایین مرغوبیت و فروش این نوع از مش می باشد.
مساحت یک رول به عرض75 سانت: 22/5=0/75×30 مترمربع است
مساحت یک رول به عرض 90 سانت:27=0/9×30 مترمربع است
مساحت یک رول به عرض 100 سانت:30=1×30 مترمربع است
مساحت یک رول به عرض120 سانت:36=1/2×30 مترمربع است
- مش 40×40: برای الک کردن گچ در گچ بری ها استفاده می شود.گالوانیزه می باشد.
- مش 22×22 :خود شامل انواع گالوانیزه و سبز می باشد
- مش 18×18 سبز
- مش غربال: خود شامل چشمه 12×12 و چشمه 10×10 میلیمتر است.