toori-jooshi1 toori-jooshi2

این توری عمدتا"از چین وارد می شود.البته در داخل ایران هم تولید می شود.
فروشگاه حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است .این شرکت نماینده مستقیم نوع داخلی آن در بازار هم می باشد.
توری جوشی یعنی یک توری به طول 30 متر.
به انواع گرم وسرد تقسیم می شود.نوع گرم آن مقاومت زیاد تری در مقابل زنگ زدن دارد .
از طرفی دیگر بر حسب اینکه در محل اتصال از یک طرف جوش خورده باشد یا از دو طرف به آن یک ور جوش و دو ور جوش میگویند.معمولا نوع گرم آن دو ور جوش و نوع سرد آن یک ور جوش است.
این توری در چشمه های "1/4و"1/2و"3/4و"1 اینچ تولید می شود.(هر اینچ 2/5 سانت می باشد)